دکتر آمنه علائین

متخصص پوست، مو و لیزر

استان مرکزی، اراک، خیابان شهید شیرودی، جنب آموزش و پرورش، مجتمع خرم