عمل جراحی بای پس معده به روش Roux-en-Y

در عمل بای پس معده، توسط یک ردیف گیره، کیسه کوچکی در بالای معده ساخته می شود، که باعث جدا شدن موثر و کامل آن از قسمت پایین معده می گردد. سپس در این کیسه معده یک دهانه جدید ایجاد می شود و روده کوچک به دو قسمت تقسیم می شود و طبق تصویر، به معده وصل می شود.