16.0k

ویدیوی کامل از مراحل انجام بلیچینگ دندان در مطب

رنگ دندان های طبیعی در اثر انعکاس و پراکندگی نور از مینای دندان در ترکیب با رنگ عاج دندان که در زیر مینای دندان قرار دارد ایجاد می شود. ژن های فرد بر روی میزان ضخامت و صاف بودن مینا تأثیرگذار هستند و هرچه نازک تر باشد باعث می شود تا رنگ عاج دندان نیز بیشتر دیده شود.