مزوتراپی در چه نواحی انجام می شود؟

مزوتراپی شامل تزریق مخلوط ویژه ای است که در چند میلیمتری زیر پوست وارد می شود. مزوتراپی برای درمان پیری پوست با هدف وارد کردن مواد معدنی، ویتامینها و آمینواسیدهایی است که با افزیش سن مقدارشان در پوست کم می شوند.