میرادرای برای تعریق بیش از حد

میرادرای، با انتقال انرژی الکترومغناطیسی به غدد زیر بغل، آنها را گرم می کند و از بین می برد. این کار منجر به کاهش فوری و چشمگیر تعریق بیش از حد زیر بغل می شود. پس از میرادرای، غدد عرق، دیگر رشد نمی کنند، در نتیجه، نتایج درمان ماندگار است. در یک مطالعه بالینی، بیماران پس از دو درمان به طور متوسط ​​82 درصد کاهش در عرق زیربغل را تجربه کردند.