درمان واریس پا با آر اف

حذف حرارتی رگ های واریسی، درمان واریسی خاصی است که تحت بی‌حسی موضعی، انرژی حرارتی به درون سیاهرگ انتقال داده می شوداین روش عبارت است از حرارت دادن به رگ به نحوی که رگ بسته شده و سلول‌های دیواره­ی رگ می‌میرند، بنابراین رگ هرگز نمی‌تواند دوباره باز شود.